VIDEO

THIÊN PHÚC GROUP giới thiệu:

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN DẠNG VUÔNG TP-90 (90kg/24h)

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN DẠNG VUÔNG TP-200 (200kg/24h)

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN DẠNG VUÔNG TP-270 (270kg/24h)

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN DẠNG VUÔNG TP-320 (320kg/24h)

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN DẠNG VUÔNG TP-400 (400kg/24h)

SO SÁNH ĐÁ VIÊN DẠNG VUÔNG VÀ ĐÁ VIÊN DẠNG TRÒN

* THIÊN PHÚC GROUP giới thiệu MÁY SẢN XUẤT ĐÁ VẨY TRỰC TIẾP TỪ NƯỚC BIỂN :

* THIÊN PHÚC GROUP giới thiệu 10 NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG :