VIDEO

THIÊN PHÚC GROUP giới thiệu:

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN DẠNG VUÔNG TP-120 (120kg/24h)

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN DẠNG VUÔNG TP-180 (180kg/24h)

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN DẠNG VUÔNG TP-270 (270kg/24h)

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN DẠNG VUÔNG TP-360 (360kg/24h)

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN DẠNG VUÔNG TP-430 (430kg/24h)

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN DẠNG VUÔNG TP-500 (500kg/24h)

MÁY LÀM ĐÁ VIÊN UỐNG BIA TP-B180 (180kg/24h)

SO SÁNH ĐÁ VIÊN DẠNG VUÔNG VÀ ĐÁ VIÊN DẠNG TRÒN

NHIỆT ĐỘ NƯỚC VÀO MÁY LÀM NƯỚC ĐÁ

* THIÊN PHÚC GROUP giới thiệu MÁY SẢN XUẤT ĐÁ VẨY TRỰC TIẾP TỪ NƯỚC BIỂN :

* THIÊN PHÚC GROUP giới thiệu 10 NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG :

* NHÀ MÁY SẢN XUẤT MÁY LÀM ĐÁ